Σχετικά έγγραφα: A) το με αρ. πρ. 3160/Δ2/12-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
B) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Σε συνέχεια της με αρ.πρ. Φ16/1809/Δ2/10-01-2023 έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ύστερα από το 12-01-2023 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας επισυνάπτουμε την επικαιροποιημένη Προκήρυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ» για μαθητές/τριες  Δ.Ε. της χώρας και

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 150215/Δ2/05-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 27-05-2022 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 64/01-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 10ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο : «Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια: Από το χθες στο σήμερα»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 134/Δ2/02-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ15/161616/Δ2/29-12-2022 έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών, και ύστερα από το 02-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας επισυνάπτουμε την επικαιροποιημένη προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Σχετ.: Το με αρ πρ.869/Δ2/04-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε συνέχεια του υπ΄ αρ. πρ. Φ15/Δ2/159004/21-12-2022 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση Πανελλήνιων Διαγωνισμών Βιολογίας για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023» και ύστερα από το 04-01-2023 έγγραφο της Προέδρου της Ο.Ε. του Π.Δ.Β., σας αποστέλλουμε συνημμένα την επικαιροποιημένη προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού