Σας ενημερώνουμε πως εάν έχετε εκπαιδευτικούς που κάνουν υπερωρίες στο σχολείο σας, θα πρέπει στο τέλος κάθε μήνα να τις δηλώνετε στο Myschool και μετά να εκτυπώνετε το έγγραφο, να το υπογράφει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός (αποδεχόμενος την σχετική δήλωση), και αφού υπογραφεί ψηφιακά από τον Δ/ντή του σχολείου,  να το ανεβάζετε στη γνωστή πλατφόρμα.

(η υπογραφή από τον εκπαιδευτικό μπορεί να είναι και ψηφιακή εάν διαθέτει)

-Τον πρώτο μήνα θα πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του σχολείου σας και την απόφαση ανάθεσης των υπερωριών

-Η ημερομηνία του πρακτικού ανάθεσης θα πρέπει να προηγείται από την πρώτη ημέρα πραγματοποίησης των υπερωριών.

- Επίσης, στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι ημέρες και οι ώρες που γίνονται οι υπερωρίες.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Η υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται καταρχήν με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) που ορίζει ότι:

«3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες

της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.»

 «16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την

κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και

στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία.»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες:

Δρανιτσάρη Ανδρονίκη

2467055232