Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν απόσπαση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

Ο Διευθυντής της Δ.Ε. Ζακύνθου
Έχοντας υπόψη:

.......................................

ΚΑΛΟΥΜΕ
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου και επιθυμούν να αποσπαστούν με τετραετή θητεία, σε θέση του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου υπ’ αριθμ. 4823/2021

Ο Διευθυντής της Δ.Ε. Ζακύνθου
Έχοντας υπόψη:

..........................................

ΚΑΛΟΥΜΕ
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου και επιθυμούν να αποσπαστούν με τετραετή θητεία, σε θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου υπ’ αριθμ. 4823/2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:

...........................................

Αποφασίζουμε
Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2023-2024 σε Πανεπιστήμια τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο