Σχετ.: 49870/Δ7/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23) με θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025
Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025» για τις ανάγκες του Ψηφιακού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών έως

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Έχοντας υπόψη:

........................................................
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο αριθμ. 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 συνημμένο έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Θεσμού των
Ευρωπαϊκών Σχολείων να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης:
«Head of

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες, από 27.05.2024 (ώρα 13.00μ.μ.) έως και 10.06.2024 (ώρα 15.00μ.μ.), ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr