Σχετ.: Το με αρ πρ.869/Δ2/04-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε συνέχεια του υπ΄ αρ. πρ. Φ15/Δ2/159004/21-12-2022 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση Πανελλήνιων Διαγωνισμών Βιολογίας για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023» και ύστερα από το 04-01-2023 έγγραφο της Προέδρου της Ο.Ε. του Π.Δ.Β., σας αποστέλλουμε συνημμένα την επικαιροποιημένη προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού