Σχετ.: α) το με αρ. πρωτ. 169247/Δ2/12-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στην από 30-05-2022 αίτηση του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 57/27-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Skills Clubs/ Δεξιότητες Νέων για τον

Σχετ.: το με αρ. πρ. 86335/Δ5/12-7-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 11/7/2022 αίτηση του Πρέσβη ε.τ. κ. Κοδέλλα Διονύσιου, Προέδρου των Special Olympics Hellas, που αφορά σε αίτημα έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified – Παίζουμε μαζί. Μαθαίνουμε μαζί» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 2-7-2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Μη κερδοσκοπικού

O Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας Β. Ελλάδας, σε συνεργασία με την Συντονίστρια Γαλλικής Γλώσσας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην Παγκόσμια ημέρα του Καθηγητή Γαλλικής γλώσσας 2022 και στη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης /Διεθνής Ομοσπονδία των Καθηγητών γαλλικής γλώσσας CEO / FIPF à η οποία προτείνει ένα Top 5 του γαλλόφωνου σύγχρονου τραγουδιού. Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται στις τάξεις γαλλικών της

Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 127074/Δ2/17-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στην από 26-05-2022 αίτηση του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (JA Greece)» και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/13-10-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την υλοποίηση του