Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ή σε περιοχές μεταθέσεις για την Ε.Α.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

ΣΧΕΤ. Η αριθ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν ή υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο σχολείο σας και επιθυμούν να μετατεθούν, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από 16-10-2022 έως 31-10-2022 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Εντός της ίδιας

Σχετ: αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023»

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία

Σας αποστέλλουμε εκ νέου την υπ΄αριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ), διορθωμένη ως προς το ΦΕΚ 1819/τΓ/10-08-2021, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στην Διαύγεια.