Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 143813/Δ2/21-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στο από 30-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μεσσήνης με θέμα: «Έγκριση του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/17-11-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 148982/Δ2/01-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Σε συνέχεια του υπ’αριθμ.148982/01-12-2022 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση διεξαγωγής του 5ου Διαγωνισμού Γρίφων Μαθηματικών και Λογικής, των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Αντωνόπουλου- Εκπαιδευτική Αναγέννηση, για το σχ. έτος 2022-2023», και λαμβάνοντας υπόψη το από 01-12-2022 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Αντωνόπουλου- Εκπαιδευτική Αναγέννηση, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 149993/Δ2/05-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 12-05-2022 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 64/01-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή του «1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Α’ Γυμνασίου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α’ τάξης των

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 150234/5-12-22 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Απαντώντας στο από 30-5-22 έγγραφό σας (αρ. εισερχ. 64435/30-5-22), σχετικά με αίτημα έγκρισης του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο “22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας-Camera Zizanio”, ο οποίος διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους για το σχολικό έτος 2022-23, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 64/01-12-22 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του