Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη» «Curricula: Theory and Practice» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας (Κουβίδη 134 & Πουλαντζά, Ελευσίνα) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022.

  • Κρίσιμες Ημερομηνίες:
    • Πέρας υποβολής

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 119928/30-09-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 235/7.10/13-05-2022 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/29-09-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η ετήσια εκπαιδευτική δράση του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς


Σχετ. έγγραφα : α) το με αρ. πρ. 113576/Δ2/20-09-2022 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Σε απάντηση του από 25-05-2022 αιτήματος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών σχετικά με την έγκριση του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρίθμ.49/16-09-2022 απόσπασμα Πρακτικού

Ανακοίνωση και Πρόσκληση του ΙΕΠ για την έναρξη της 6ης  περιόδου εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα 

Συνημμένα:
Download this file (6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_6ης_Επιμορφωτικής_περιόδου.pdf)Πρόσκληση[ ]892 kB
Download this file (Ανακοίνωση_web_17_11_22_τελικό.pdf)Ανακοίνωση[ ]781 kB