Σχετ. Η με αρ. πρωτ. Φ16.1/259/23-01-2024 τοπική προκήρυξη πρόσληψης ιδιώτη με ωριαία αντιμισθία με γνωστικό αντικείμενο: «Κινηματογράφος» Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας (ΑΔΑ: ΨΖ1Ω46ΝΚΠΔ-ΧΞ8)

Ανακαλούμε την με αρ. πρωτ. Φ16.1/259/23-01-2024 τοπική προκήρυξη πρόσληψης ιδιώτη με ωριαία αντιμισθία με γνωστικό αντικείμενο: «Κινηματογράφος» Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας (ΑΔΑ: ΨΖ1Ω46ΝΚΠΔ-ΧΞ8), διότι σύμφωνα με το με

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει, και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.