Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1704 / 16-05-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».