Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157532/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και τα συνημμένα σε αυτήν, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 67/15-12-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διενέργεια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας - Ολυμπιάδας Βιολογίας 2023, για μαθητές και μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας Γυμνασίου, για

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153143/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1403/08-07-2022 αίτημα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-Pierce και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153146/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο από 07-06-2022 αίτημά σας για έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το

Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 140411/Δ2/11-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στο από 31-05-2022 αίτημα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Science United Project που αφορά στην έγκριση του Μαθητικού Διαδικτυακού Φεστιβάλ με τίτλο: «Science United Project –Πρόγραμμα Ενωμένη Επιστήμη» σας  ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 60/10-11-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.