Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ … για τους συμμαθητές μας με αναπηρία», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153146/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο από 07-06-2022 αίτημά σας για έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157532/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και τα συνημμένα σε αυτήν, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 67/15-12-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διενέργεια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας - Ολυμπιάδας Βιολογίας 2023, για μαθητές και μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας Γυμνασίου, για

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153143/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1403/08-07-2022 αίτημα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-Pierce και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό