... Άρση της υπεραριθμίας των παρακάτω εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι κατά το σχολικό έτος 2021-2022...

... Οργανική τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών...

... Να παραμείνουν ως υπεράριθμοι...

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης η για οριστική τοποθέτηση.

... Άρση της υπεραριθμίας των παρακάτω εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι κατά το σχολικό έτος 2021-2022...

... Οργανική τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών...

... Να παραμείνουν ως υπεράριθμοι...

ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
β) Η αριθ. 6η/23-03-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
Α. Σας αποστέλλουμε:
i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις ειδικής αγωγής κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα.
ii) Δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης
iii) Πρότυπο Διαβιβαστικό
Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
i) επιθυμούν να καταλάβουν οργανική θέση,
ii) μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς,
να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ