... Άρση της υπεραριθμίας των παρακάτω εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι κατά το σχολικό έτος 2021-2022...

... Οργανική τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών...

... Να παραμείνουν ως υπεράριθμοι...

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την επιλογή προτιμήσεων)

ΣΧΕΤ.: 1) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97).
2) Η με αριθ. 8/09-04-2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καστοριάς.
3) Η με αριθ. 9/12-04-2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καστοριάς.
Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα:
α) Οριστικοποιημένο πίνακα με τα οργανικά κενά, ανά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2024.
β) Τελικό πίνακα ονομαστικά

... Άρση της υπεραριθμίας των παρακάτω εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι κατά το σχολικό έτος 2021-2022...

... Οργανική τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών...

... Να παραμείνουν ως υπεράριθμοι...