Σχετικά έγγραφα: A) το με αρ. πρ. 3160/Δ2/12-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
B) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Σε συνέχεια της με αρ.πρ. Φ16/1809/Δ2/10-01-2023 έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ύστερα από το 12-01-2023 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας επισυνάπτουμε την επικαιροποιημένη Προκήρυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ» για μαθητές/τριες  Δ.Ε. της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023.