Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την υπ' αριθ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) Υ.Α. με Θέμα «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές
επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας»
β) την υπ'αριθ. πρωτ. 25735/Η1/20-2-2020 (ΦΕΚ 625/τ.Β'/27-2-2020) Υ.Α. με θέμα «Πλαίσιο εφαρμογής του
Προγράμματος ERASMUS+,

Σχετ: Υ.Α. 20883//ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄/ 13-2-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 3/ήμερη εκδρομή (διασχολική ομάδα) μαθητών των Α΄, Β’, Γ΄  τάξεων Λυκείου του Σχολείου μας με το Εσπερινό Γυμνάσιο Χίου – Λ.Τ  στο Στρασβούργο (Ευρωκοινοβούλιο)- Γαλλία.

 

Προσκαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή της Γ’ Τάξης του Σχολείου μας και της Γ τάξης του ΓΕΛ Μεσοποταμίας σε ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΜΕΣΩ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ). Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού