Η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθορίζεται από το Νόμο 3528/2007  και το άρθρο 31