Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 106043/Δ1/01-09-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 31-05-2022 αίτηση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας-Πάνος Μυλωνάς , που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ» ο οποίος διενεργείται από το εν λόγω Ινστιτούτο σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων της χώρας

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 143800/Δ2/21-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 31-05-2022 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 62/17-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2022-2023, τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Τομέας Πληροφορικής).

Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 143803/Δ2/21-11-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «HACK THE ART: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/17-11-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών

Σχετ.: α) Τo με αρ. πρωτ. 137187/Δ2/04-11-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στο αίτημα του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό σε ηλεκτρονική μορφή, που αφορά σε αίτημα έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παντός Κλίματος-Η ζωή μας στο μέλλον» για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 59/03-11-2022