Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τους Πίνακες Κατάταξης Ενισχυτικής Διδαδσκαλίας της ΔΔΕ Καστοριάς

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

.........................................

Αποφασίζουμε


Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03,

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

............................................

 

Αποφασίζουμε


Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:
? στους
τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

....................................

 

Αποφασίζουμε


Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) απόφαση με θέμα:«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» ως εξής: Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:
? στους προσωρινούς [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] αξιολογικούς πίνακες