Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 135150/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στο από 30/05/2022 αίτημα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτό σε ηλεκτρονική μορφή, και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 57/27-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 5ου Διεθνούς Μαθητικού

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ.139453/Δ2/10-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια του υπ’αριθμ.137936/Δ2/07-11-22 εγγράφου μας με θέμα: Έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο: «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο: ”Όχι” στη βία, ”ναι” στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό», για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, σχολικού έτους 2022-23, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.139453/ 10-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο της

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 135145/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 07-07-2022 αίτημα του Γενικού Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/27-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Σκιτσοφρένεια @ Pierce 2023» και θέμα «Άνθρωπος και Ζώα» για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων σχολείων και όλων των τάξεων), γενικής

ΣΧΕΤ.: α) τη με αριθμ. 1614/Υ1/08.01.2022 (ΦΕΚ 8/τ. Β/2020) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) το με αριθ. πρωτ. 62595/Δ5/26.05.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) το με αριθμ. πρωτ. 134895/Δ5/31.10.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 57/27-10-2022 απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Παραολυμπιακά Αθλήματα» από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία

Συνημμένα:
Download this file (ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf)ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf[ ]151 kB