Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 135145/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 07-07-2022 αίτημα του Γενικού Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/27-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Σκιτσοφρένεια @ Pierce 2023» και θέμα «Άνθρωπος και Ζώα» για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων σχολείων και όλων των τάξεων), γενικής εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.