Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ.139453/Δ2/10-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια του υπ’αριθμ.137936/Δ2/07-11-22 εγγράφου μας με θέμα: Έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο: «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο: ”Όχι” στη βία, ”ναι” στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό», για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, σχολικού έτους 2022-23, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.139453/ 10-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σας αποστέλλουμε την επικαιροποιημένη προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού, καθώς και τα κάτωθι απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα:
1.Αίτηση Συμμετοχής
2.Υπεύθυνη Δήλωση

3.Κατάσταση Συμμετεχόντων Μαθητών