Σχετ.: το με αρ. πρ. 86335/Δ5/12-7-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 11/7/2022 αίτηση του Πρέσβη ε.τ. κ. Κοδέλλα Διονύσιου, Προέδρου των Special Olympics Hellas, που αφορά σε αίτημα έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified – Παίζουμε μαζί. Μαθαίνουμε μαζί» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 2-7-2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Μη κερδοσκοπικού, αθλητικού και εκπαιδευτικού σωματείου που φέρει την επωνυμία «Special Olympics Hellas», εγκρίνουμε το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικών και Ειδικών σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 211 2011000 και στην ιστοσελίδα www.specialolympicshellas.gr