Σχετ.: α) Τo με αρ. πρωτ. 130091/Δ2/21-10-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στο αίτημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 56/20-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση των κάτωθι εκπαιδευτικών δράσεων για το σχολικό έτος 2022-23:
• «6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εκτός σχολικού ωραρίου.
• Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄-Στ΄τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για τη Στατιστική Παιδεία: http://www.statistics.gr/el/edu. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu-programs-participation