Σχετ.: α) Τo με αρ. πρωτ. 137187/Δ2/04-11-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στο αίτημα του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό σε ηλεκτρονική μορφή, που αφορά σε αίτημα έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παντός Κλίματος-Η ζωή μας στο μέλλον» για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 59/03-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παντός Κλίματος – Η ζωή μας στο μέλλον» του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία), γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.