Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 143800/Δ2/21-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 31-05-2022 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 62/17-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2022-2023, τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Τομέας Πληροφορικής).


Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
Συνημμένο: 2 ηλεκτρ. αρχεία