Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157532/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και τα συνημμένα σε αυτήν, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 67/15-12-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διενέργεια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας - Ολυμπιάδας Βιολογίας 2023, για μαθητές και μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας Γυμνασίου, για μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.