Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 143813/Δ2/21-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Απαντώντας στο από 30-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μεσσήνης με θέμα: «Έγκριση του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/17-11-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού στο «10ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023», για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Φεστιβάλ.