Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................................

Αποφασίζουμε


τον χαρακτηρισμό ως ονομαστικά υπεράριθμου του Γρηγορίου Ζέζου, ειδικότητας ΠΕ84, που είχε οργανική θέση στο ΚΕΣΥ Καστοριάς η οποία καταργήθηκε.

Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

..................................

Αποφασίζουμε


Α) να παραμείνουν ως υπεράριθμοι, στις σχολικές μονάδες, όπου έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ Α΄:

 ............................

 

Έχοντας υπόψη:,

..............................................................

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τους διορισμούς Ειδικής Αγωγής του 2020, στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) της περιφερείας μας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 Ομαδ., ΠΕ08, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ88.02, ΠΕ88.04, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση, να υποβάλουν δήλωση