Έχοντας υπόψη:,

..............................................................

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τους διορισμούς Ειδικής Αγωγής του 2020, στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) της περιφερείας μας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 Ομαδ., ΠΕ08, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ88.02, ΠΕ88.04, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση, να υποβάλουν δήλωση

ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)


           β) Η αριθ. 8η/11-6-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα,ii) αναμορφωμένο πίνακα υπεραρίθμων.

Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 Ομαδ., ΠΕ04.01 ΠΕ04.02, ΠΕ11

Έχοντας υπόψη:

.................................................

 

Σας αποστέλλουμε:


Α) Πίνακα με τα οργανικά κενά κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του
2021.
Β) Πίνακα με τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.
Γ) Δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας
Δ) Πίνακα ομάδων σχολείων της περιφερείας μας

 

Καλούνται όλοι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στα οποία