ΣΧΕΤ.: α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
β) Οι αριθ. 4/15-03-2023 και 5/20-03-2023 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα:
α) Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.
β) Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.
γ) Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2023.
δ) Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά

Η Διευθύντρια της Δ. Δ. Ε. Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

.................................

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2023, σημειώνοντας ότι στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, της περιοχής ευθύνης μας, δεν προέκυψαν οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, ανακοινοποιημένο τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση ως προς το σύνολο μορίων της εγγραφής του πίνακα με Α/Α 27.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.