Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

....................................................

Αποφασίζουμε


Α) την άρση της υπεραριθμίας για τους ονομαστικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, του σχολικού έτους 2021-2022 και την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά στη σχολική μονάδα, όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (6ΓΜ246ΜΤΛΗ-2Γ4.pdf)6ΓΜ246ΜΤΛΗ-2Γ4.pdf[ ]283 kB

ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
            β) Η αριθ. 7
η/06-04-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Α. Σας αποστέλλουμε:
i) πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα
ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων και
iii) Δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης

ΣΧΕΤ: 1. Η αρ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ
2. Η αριθ. 8η/12-4-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
3. Την αρίθ. 46353/Ε2/20-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Η αριθ. 10η/5-5-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον αναμορφωμένο οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω έκδοσης της μεταγενέστερης διευκρινιστικής εγκυκλίου.

ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
             β) Η αριθ.
9η/19-04-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Α. Σας αποστέλλουμε:
i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα
ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών