ΣΧΕΤ: α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)

          β) Οι αριθ. 7/6-4-2022 και 8/12-4-2022 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα:

α) Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.
β) Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.
γ) Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις

Έχοντας υπόψη:

...........................

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2022, σημειώνοντας ότι στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, της περιοχής ευθύνης μας,
δεν προέκυψαν οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.

Έχοντας υπόψη:

.....................................

Σας αποστέλλουμε:
Α) Πίνακα με τα οργανικά κενά κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του
2022.
Β) Πίνακα με τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.
Γ) Δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας
Δ) Πίνακα ομάδων σχολείων της περιφερείας μας

  • Καλούνται όλοι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στα οποία διαπιστώθηκαν οργανικές υπεραριθμίες να

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, μετά από την εξέταση των ενστάσεων από το οικείο ΠΥΣΔΕ, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική  τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2021-2022