ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης η για οριστική τοποθέτηση.

ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
β) Η αριθ. 6η/23-03-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

Α. Σας αποστέλλουμε:
i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις ΓΕΝΙΚΗΣ (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα
ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων και
iii) Δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή

ΣΧΕΤ. : α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)
β) Η αριθ. 6η/23-03-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
Α. Σας αποστέλλουμε:
i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις ειδικής αγωγής κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα.
ii) Δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης
iii) Πρότυπο Διαβιβαστικό
Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
i) επιθυμούν να καταλάβουν οργανική θέση,
ii) μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς,
να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης η για οριστική τοποθέτηση.
Σας ενημερώνουμε ότι από 20-3-2023 μέχρι και 22-3-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.