Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών

Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ? ενεργειών Δ.Δ.Ε. Καστοριάς (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού), το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

...........

  • Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν, έως και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε (και ισχύει) με το άρθρο 12 του Π.Δ

Μετά από τις διευκρινίσεις της ανωτέρω εγκυκλίου, τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ70 Α΄) και την αναμονή νέων ωρολογίων προγραμμάτων παύει να ισχύει το χρονοδιάγραμμα όπως ορίστηκε με το Φ.11.2/2628/6-5-2019 έγγραφό μας και διακόπτεται η διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών (κρίση υπεραριθμιών ? τοποθέτηση σε οργανικά κενά) έως την λήψη νέων οδηγιών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.