Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ? ενεργειών Δ.Δ.Ε. Καστοριάς (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού), το οποίο έχει ως εξής:

Α) Πίνακας με τα οργανικά κενά κατά ομάδα σχολείων, κλάδο ή ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019.

Β)  Πίνακας με τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.

Γ)  Δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας

Δ)  Πίνακας ομάδων σχολείων της περιφερείας μας

  • Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν, έως και την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, αν επιθυμούν

Μετά από τις διευκρινίσεις της ανωτέρω εγκυκλίου, τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ70 Α΄) και την αναμονή νέων ωρολογίων προγραμμάτων παύει να ισχύει το χρονοδιάγραμμα όπως ορίστηκε με το Φ.11.2/2628/6-5-2019 έγγραφό μας και διακόπτεται η διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών (κρίση υπεραριθμιών ? τοποθέτηση σε οργανικά κενά) έως την λήψη νέων οδηγιών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κοινοποιούμε:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2017.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.

 και

 καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ07 και ΠΕ04.04 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά