...

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ι)Την άρση της υπεραριθμίας για τους ονομαστικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, του σχολικού έτους 2018-2019 και την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά στη σχολική μονάδα, όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, ως εξής:

...

II) την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών, κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο, στο οποίο χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι ή σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας, ως

ΣΧΕΤ: α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)

          β) Η αριθ. 12η/16-6-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

 

Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα και ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών

ΣΧΕΤ: α) το υπ. αριθμ. 37028/Γ6/15-03-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2013-2014»

β) η υπ. αριθμ. 87186/Ε4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2089/τ. Β΄/04-06-2019) Υ.Α του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»

ΣΧΕΤ: α) Τα Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-96) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-5-97)

         Β) Οι αριθ. 10η/2-6-2020 και 11η/10-6-2020 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς

 

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς
αποστέλλουμε συνημμένα:
α) Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.
β) Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.
γ) Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά