Έχοντας υπόψη:

...........................

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2022, σημειώνοντας ότι στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, της περιοχής ευθύνης μας,
δεν προέκυψαν οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.
Σας ενημερώνουμε ότι από 4-4-2022 μέχρι και 8-4-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, μετά από την εξέταση των ενστάσεων από το οικείο ΠΥΣΔΕ, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική  τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................................

Αποφασίζουμε


τον χαρακτηρισμό ως ονομαστικά υπεράριθμου του Γρηγορίου Ζέζου, ειδικότητας ΠΕ84, που είχε οργανική θέση στο ΚΕΣΥ Καστοριάς η οποία καταργήθηκε.