ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 150234/5-12-22 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Απαντώντας στο από 30-5-22 έγγραφό σας (αρ. εισερχ. 64435/30-5-22), σχετικά με αίτημα έγκρισης του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο “22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας-Camera Zizanio”, ο οποίος διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους για το σχολικό έτος 2022-23, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 64/01-12-22 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr /→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στα τηλ. 2108664470 και 2108664030 (κα Λητώ Θεοδοσίου) και στο e-mail l.theodosiou@olympiafestival