Σχετ.:1) το με αρ. πρωτ. 157351/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".
Απαντώντας στο από 11-05-2022 έγγραφο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 67/15-12-2022 Απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 152482/Δ5/8-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ..
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., αναφορικά με το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό», που θα λάβει χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 2 -4 Μαρτίου 2023.

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 2286/Δ2/11-01-2023 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)
Απαντώντας στο από 01-07-2022 αίτημά σας, που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 70/29-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B' ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων