Σχετ.:1) το με αρ. πρ.6301/Δ2/19-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) το με αρ. πρωτ. Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εξερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
.
3) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Σε συνέχεια του υπ’αρ.Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εγγράφου μας με θέμα : «Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC (9th

Σχετ.:1) το με αρ. πρωτ. 157351/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".
Απαντώντας στο από 11-05-2022 έγγραφο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 67/15-12-2022 Απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα αριθμ. 31111/08-12-2022 και 35666/27-12-2022 έγγραφα του Α.Π.Θ.

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 152482/Δ5/8-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ..
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., αναφορικά με το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό», που θα λάβει χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 2 -4 Μαρτίου 2023.