Σχετ.:1) το με αρ. πρ.6301/Δ2/19-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) το με αρ. πρωτ. Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εξερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
.
3) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Σε συνέχεια του υπ’αρ.Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εγγράφου μας με θέμα : «Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC (9th Anatolia College Science & Technology Annual Conference) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, για το σχ. έτος 2022-2023» και λαμβάνοντας υπόψη το από 19-01-2023 έγγραφο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, σας αποστέλλουμε την επικαιροποιημένη πρόσκληση, καθώς και τις επικαιροποιημένες οδηγίες προς τους συμμετέχοντες του εν λόγω Συνεδρίου.