ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 152482/Δ5/8-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ..
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., αναφορικά με το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό», που θα λάβει χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 2 -4 Μαρτίου 2023.