Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 119928/30-09-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 235/7.10/13-05-2022 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/29-09-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η ετήσια εκπαιδευτική δράση του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) με τίτλο: «Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας: Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα».Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς: www.piop.gr.