Σχετ: αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023»

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία

Σας αποστέλλουμε εκ νέου την υπ΄αριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ), διορθωμένη ως προς το ΦΕΚ 1819/τΓ/10-08-2021, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στην Διαύγεια.

ΣΧΕΤ. Η αριθ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν ή υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο σχολείο σας και επιθυμούν να μετατεθούν, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από 16-10-2022 έως 31-10-2022 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Εντός της ίδιας

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων
καλεί


Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23