Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων για μετάθεση σε περιοχή και ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και τα παραρτήματα αυτής σε αρχεία word/excel.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι έως και τις 26/3.

Επιπρόσθετα σας διαβιβάζουμε 2 πίνακες excel με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ.

Σημειώνεται ότι οι πίνακες αυτοί δεν είναι εξαντλητικοί προκειμένου για την υποβολή αίτησης εκ μέρους των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς αφενός δεν

Σχετ.: Οι υπ΄αριθμ. 149629/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) και 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής, ελέγχου και παραλαβής των αιτήσεων μετάθεσης, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων, ως εξής:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή.
Σας ενημερώνουμε ότι από 9-12-2020 μέχρι και 15-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης είναι η 17/11/2020  και ώρα 15:00, σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021

Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των υποβληθέντων αιτήσεων μετάθεσης.

Αιτήσεις οι οποίες είναι σε κατάσταση  προσωρινή αποθήκευση δεν θα εξεταστούν.

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΔΔΕ Καστοριάς

2467055217

2467055203