Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 17111 οικ. Φ.300.2/16-3-2022 Προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ).

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης ? Υπεύθυνης

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 29952/Δ5/15.3.2022 (ΑΔΑ:Ρ9Ι346ΜΤΛΗ-ΟΒΧ) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας ? Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022», σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν στην οργάνωση και διεξαγωγή των σχολικών αγώνων.

Α

Ενόψει της τροποποίησης της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β?2005) ως προς το άρθρο 24, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

.......................................................

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της περίπτωσης αυτής του/της

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5400 / τ.Β? η υπ΄ αριθμ. Φ.153.1/148498/Α5/18- 11-2021(ΑΔΑ: 96ΥΔ46ΜΤΛΗ-Τ7Ρ) Υπουργική Απόφαση και στο ΦΕΚ 5399 / τ.Β? η υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ) με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ, των Αστυφυλάκων, των Πυροσβεστών, των Λιμενοφυλάκων, στις Α.Ε.Ν. και στις