Σχετικά έγγραφα:1) το με αρ. πρ. 130095/Δ2,ΓΔ4/21-10-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2)η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Απαντώντας στο από 15-06-2022 έγγραφο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, με θέμα: «Έγκριση διοργάνωσης του μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «25th DSAMUN 2022 The Hague Model United Nations Affiliated Conference», και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 56/20-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2022-2023 τη διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου ), όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.