Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έτους στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 – ΕΥΥ2022 και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο «Αντίληψη της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο». Η έρευνα πραγματοποιείται από 21 Νοεμβρίου 2022 έως 23 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Συνημμένα:
• 3 ηλεκτρονικά αρχεία (Ενημέρωση για την έρευνα, Ενημερωτική επιστολή προς Δ/ντές/ντριες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Έντυπο
ενημέρωσης και συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων)