Σας αποστέλλουμε εκ νέου την υπ΄αριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ), διορθωμένη ως προς το ΦΕΚ 1819/τΓ/10-08-2021, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στην Διαύγεια.