ΣΧΕΤ. Η αριθ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν ή υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο σχολείο σας και επιθυμούν να μετατεθούν, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από 16-10-2022 έως 31-10-2022 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Εντός της ίδιας προθεσμίας έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης για βελτίωση θέσης, όσοι επιθυμούν, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.