Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

...............................

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2022-2023, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ80, ΠΕ86,

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αριθμ. 104859/Ε1/30.8.2022 (ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ) πρόσκλησης, καλεί τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση των κατά περίπτωση παραδοσιακών οργάνων και επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια, στα Μουσικά Σχολεία, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου Μουσικής, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στον

Συνημμένα:
Download this file (20220830_104859_Ε1_Πρόσκλησης_EM16_2022-2023_9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ.pdf)Πρόσκληση[ ]820 kB

από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε συνέχεια του από τις 10/08/22 σχετικού Δελτίου Τύπου, ανακοινώνενται ότι από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, ανακοινοποιείται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός), για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα μαθήματα των κατευθύνσεων Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022 -

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 2.200 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 5.981 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

Συνημμένα:
Download this file (Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ_20220826_int.xlsx)Γενικής ΔΕ[ ]508 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΕΕΠ_ΕΒΠ_προσλήψεις_20220826_int.xlsx)Προσλήψεις ΕΕΠ - ΕΒΠ[ ]477 kB
Download this file (Προσλήψεις_Μουσικά_20220826_int.xlsx)Μουσικά[ ]32 kB
Download this file (Προσλήψεις_Σιβιτανιδειος_20220826_int.xlsx)Σιβιτανίδειος[ ]11 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΣΜΕΑ_ΔΕ_20220826_int.xlsx)ΣΜΕΑ ΔΕ[ ]197 kB