Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Ειδικός Φορέας 1019-206- 9922600, μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο του 2023, που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Καστοριάς