Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 128618/Δ2/11-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Απαντώντας στην από 28/05/2021 αίτηση του κ. Νούσια Αλέξανδρου από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece που αφορά στην έγκριση μαθητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/7-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022 και θα υλοποιηθεί από την 1 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 10 Απριλίου 2021. Οι μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων εκτός του νομού Αττικής θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης.