Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 172556/Δ2/21-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών που αφορά σε έγκριση του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στις κατηγορίες Ποίηση και Διήγημα, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 58/17-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2020-21.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 14 έως 20 ετών, δηλαδή Γ΄ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου. Κεντρικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει όσους εφήβους ασχολούνται με το γράψιμο να υποβάλουν κάτι δουλεμένο και ευσύνοπτο.