Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 168759/Δ2/14-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 23-10-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Θεατρικού Μονόπρακτου με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/10-12-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-21.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις: